• Uređaj povezati sa računarom preko USB ili Bluetooth ili WiFi veze (najlakše preko USB-a)
 • Na host računaru instalirati program za komunikaciju sa bar kod čitačem (kako bi mogli da prebacimo fajlove na njega). Za te potrebe koristiti Microsoft Active Sync, za Windows XP ili ranije windows-e ili Windows Mobile Device Center, za Windows Vistu i novije windows-e
 • Po instalaciji programa, otići na uređaj (exlore iz Activesynca) i tamo otvoriti folder PocketBarKod i iskopirati fajlove u njega (PocketBarKod.zip sa OLAS-a). Fajlove je najbolje staviti na memorijsku karticu jer će program da nestane ako je instaliran na osnovni disk a nestane struje. Izvući prečicu na desktop. U okviru programa PocketBarKod postoji INI fajl u kome treba podesiti registratore dokumenata koji će se videti u programu (prefix mora biti isti kao i u app-u), IP adresu računara gde će biti instaliran PocketServer, App username i još neke parametre.
 • Podešavanja za opcije i registratore se mogu uneti i iz programa, na početnom ekranu samo odabrati Podešavanja. Nova opcija se unosi klikom na dugme nova opcija, potom se u listi odabere <nova>, u opisu upiše proizvoljni tekst, u tipu odabere tip opcije (BK – unos BarKodova; OS – Osnovna sredstva; PRO – Profakture; OTP – Otpremnice; INT – Interni prenosi; DOS – Ulazne fakture) i u polju Reg upiše prefiks registratora.

Primer INI fajla:

Host=Magacin
Port=5050
UserName=aql

Opt1=Ucitavanje bar-kodova	BK
Opt2=Osnovna sredstva	OS
Opt3=Profakture	PRO, pf-
Opt4=Profakture2	PRO, pu-
Opt5=Interni prenosi	INT, int-
Opt6=Ulazne fakture	DOS, duf-

Prvo se zadaje ima računara na kome je Aql/Pocket server, port koji se koristi i username iz APP-a. Zatim idu redom opcije koje može birati korisnik: opis komande, pa onda tip dokumenta odvojen tabom (FAK, DOS, INT…) i na kraju prefix.

 • Startovati program radi provere da li radi. Ukoliko se pojavi neka greška, možda nije instaliran .NET Compact Framework. Skinuti sa Microsoftovog sajta i instalirati. Instalacija se vrši na desktop računaru dok je priključen uređaj pa će se instalacija Frameworka automatski instalirati na uređaju.
 • Pokrenuti App u AQL modu. Podesiti prečicu za aql da startuje određeni program sa određenim korisnikom i da prati određeni folder. Staviti u startup.
 • U neki folder raspakovati fajlove programa PocketServer (PocketServer.zip sa OLAS-a), podesiti INI fajl:
[INET]
Listen=All
Port = 5050
SelectTMOUT = 50
UseZip=0

[RECV]
Path = i:\app\aql
//CopyPath = i:\app\Copy
LifePeriod = 3600

[LOGF]
LogLevel = 8
LogFileName = "PocketAppSrv.log"
LogLifePeriod = 28800
 • path (isti kao i u AQL-u), staviti da se taj program pokreće prilikom startupa i pokrenuti ga. Ukoliko se aktivira firewall, kliknuti da ubuduće tom programu dozvoli dolazni saobraćaj.
 • Pokrenuti PocketBarKod na uređaju i isprobati. Treba da dobijemo spisak dokumenata (registratora koje smo podesili u INI fajlu) i da možemo da uđemo u određeni dokument da vidimo stavke.
Princip rada aplikacije: Prvo se dobija meni sa dozvoljenim opcijama. U našem primeru:

[√] Odabir
[ ] Skeniranje
[ ] Profakture
[ ] Fakture
[ ] Interni prenosi
[ ] Ulazne fakture

“Odabir” je sis.opcija za ovaj meni. Skeniranje je opcija za unos popisa, a ostalo su opcije koje su definisane u prethodnom INI fajlu. Izbor se obavlja tako što se klikne na željenu opciju i na dugme “izvrši”. Checkbox ispred služi da se neka opcija stavi u startup – onda nema menija, nego se odmah startuje ta opcija.

Sledeći korak je da se korisnik uloguje (ime i pass iz App-a).

Onda se dobija lista dokumenata u definisanom registratoru. U toj listi sad biramo dokument koji realizujemo. Izabere se dokumnet i klikne na “Obrada”. Tako dobijamo artikle i njihove količine. Onda skenerom skeniramo te artikle i program potvrđuje svaku skeniranu stavku. Kad potvrdimo sve stavke idemo na dugme Realizacija i tada se programu šalje obaveštenje da je dokument Realizovan. Relizacija nije moguća dok ne potvrdimo sve stavke sa Bar Kod čitačem. Dokumenta koja realizujemo više se ne vide u spisku dokumenata. Dokumenta koja nismo realizovali a izađemo iz njih, dobijaju L semafor. To znači da se edituju. Ti semafori se lako skidaju komandom Reset. Podrazumeva se da smo u App-u uključili odloženu realizaciju otpremnica i internih naloga. Osim skeniranjem, može se uneti količina i direktnim unosom, za artikle koji imaju više stavki.

Kod skeniranja bar kodova za popis, stavke iz čitača se učitavaju komandom F9 na popisu a potom Ctrl+F6 i iz menija se izabere opcija C-Učitavanje stavki iz clipboarda.

DataLogic

Sistemska podešavanja :

-> Kliknemo „wedge“ ikonicu (zelena kockasta u status liniji)
-> Configure -> Reader Parameters -> Text Formatting -> Postamble
Iz padajuće liste izaberemo „CR“
Kliknemo na taster „+“ pa OK
Korak nazad „..“
-> UpcEan -> Ean13
Sve opcije treba da budu Enabled
Korak nazad „..“
-> Ean8
Sve opcije osim poslednje treba da budu Enabled
File -> Exit
Na pitanje da li da snimi odgovorimo sa Yes.

Skorpio X3

 • Start → Settings → Control Panel
 • Decoding
 • Configure → 1D Bar Code → EAN-13 (ukoliko je potrebno, može i EAN-8)
 • Štiklirati Send check digit
 • OK

Motorola

Sistemska podešavanja DataWedge-a

Data Wedge -> desni klik na trouglić u status liniji -> Basic configuration -> Basic format, uključiti Send ENTER key -> Back -> Save

Honeywell

Prvo je neophodno pokrenuti Wedge aplikaciju (Power Tools → ScanWedge).

-> Kliknemo „wedge“ ikonicu (crna kockasta u status liniji)
-> Settings... -> Scanwedge -> Settings -> SendMode (dvoklik) -> Direct Text (iz padajuće liste)
-> File -> Save
-> File -> Exit

Napomene

Ukoliko nam se desi da Bar Kod skener, dok smo u aplikaciji, neće da skenira, instalirati program DataWedge, aktuelna verzija je 3.2. Taj programčić je pravila Motorola za svoje uređaje.
Ako uređaj ostane bez struje ili se uradi reset, PocketBarKod program će ostati na memorijskoj kartici ali se može desiti da Framework i DataWedge programe treba ponovo instalirati jer se oni default instaliraju u Program Files.
Za sada je podržan samo online rad, uređaj mora imati wireless (ili barem bluetooth) kako bi PocketServer i App Aql bili stalno dostupni. U planu je da se aplikacija prepravi da može i da se koristi u offline režimu.