Ova opcija omogućava pregled poslatih IOS-a. U tabeli se vidi spisak svih IOS-a koji su poslati na WingsNet. Za svaki se vidi datum i vreme slanja, datum i vreme prijema (ako je pročitan od primaoca), datim i vreme potvrde (ako je potvrđen), opis, ime kupca, mejl itd. U prvoj koloni označenoj slovom „P“ označeni su svi IOS-i koje je primalac pročitao. Ukoliko je primalac potvrdio IOS, onda se u drugoj koloni „C“ pojavljuje slovo „P“ (Potvrda).

Sada se mogu koristite sledeće komande:

Enter – Pregled IOS-a. Dobija se pregled iz XML fajla, tako da sadrži samo osnovne informacije.

F3 – Brisanje IOS-a. Brisanje je moguće jedino ako mail nije poslat primaocu.

F5 – Kartica kupca.

F6 – Upis vraćenih IOS-a u elektronsku arhivu. Upisuje se datum vraćanja na svakog partnera (vidi se u preview prozoru desno).

F7 – Selekcija IOS-a. Može se izabrati prikaz svih IOS-a na WingsNetu, samo pročitani ili nepročitani, što se vidi u statusnoj liniji gore.

F8 – Ova komanda služi da se filtriraju dokumenta počev od određenog datuma. Na primer, ako se zada 15.05. dobiće se sva dokumenta počev od ovog datuma. Opcija služi da stari podaci ne bi smetali u prikazu. NAPOMENA: Datum važi za sva dokumenta!

F9 – Pregled fajlova po svakoj pošiljci.

Ctrl-F1 – Pregled istorijata pošiljke: datum slanja, datum čitanja, datum potvrde.

Više informacija o WingsNetu možete naći ovde: https://wings.rs/wingsnet/.