Ova opcija omogućava pregled primljenih faktura. To su fakture koje su poslali dobavljači preko Wingsneta. Svaka pošiljka ima datum i vreme slanja, datum i vreme prijema (ako je pročitana od primaoca), opis, ime dobavljača, mejl itd. U prvoj koloni označenoj slovom „P“ označene su sve fakture koje je primalac pročitao (primio).

Sada se mogu koristite sledeće komande:

Enter – Pregled dokumenta. Dobija se pregled iz XML fajla, tako da sadrži samo osnovne informacije. Svaka od ovih faktura se direktno može učitavati u App komandom F2. Uslov za učitavanje je da pošiljalac i primalac imaju iste šifre ili bar-kodova za artikle. Prolikom učitavanje se PDF verzija fakture direktno upisuje u e-arhivu za tu ulaznu fakturu.

F7 – Selekcija dokumenata. Može se izabrati prikaz svih faktura na WingsNetu, samo pročitane ili nepročitane, što se vidi u statusnoj liniji gore.

F8 – Ova komanda služi da se filtriraju dokumenta počev od određenog datuma. Na primer, ako se zada 15.05. dobiće se sva dokumenta počev od ovog datuma. Opcija služi da stari podaci ne bi smetali u prikazu. NAPOMENA: Datum važi za sva dokumenta!

F9 – Pregled fajlova po svakoj pošiljci.

Ctrl-F1 – Pregled istorijata pošiljke: datum slanja i datum čitanja.

Više informacija o WingsNetu možete naći ovde: https://wings.rs/wingsnet/.