Ova opcija omogućava pregled i obradu IOS-a dobijenih od dobavljača. U tabeli se vidi spisak svih IOS-a koji su poslati na WingsNet. Za svaki se vidi datum i vreme slanja, datum i vreme prijema (ako je pročitan od primaoca), datim i vreme potvrde (ako je potvrđen), opis, ime kupca, mejl itd. U prvoj koloni označenoj slovom „P“ označeni su svi IOS-i koje je primalac pročitao.

Sada se mogu koristite sledeće komande:

Enter – Pregled IOS-a. Dobija se pregled iz XML fajla, tako da sadrži samo osnovne informacije.

F3 – Brisanje IOS-a. Brisanje je moguće jedino ako mail nije poslat primaocu.

F5 – Kartica dobavljača.

F6 – Provera IOS-a i upis u elektronsku arhivu. Upisuje se datum vraćanja na svakog partnera (vidi se u preview prozoru desno). Provera radi tako što poredi stavke dobijenog IOS-a i stavke kartice dobavljača u lokalnoj evidenciji. Ako se ne poklapaju daje se upozorenje. Ako IOS nije potvrđen, dobija se forma za potvrdu IOS-a:

Ovde se unosi podatak da li ste saglasni sa dobijenim IOS-om i ime i prezime odgovornog lica. Opciono se može uneti i napomena koja se upisuje na potvrđeni IOS. Kao rezultat se dobija potvrđeni IOS koji se automatski šalje i pošiljaocu i primaocu:

Ovaj dokument je potvrda IOS-a sa obe strane. On se automatski upisuje u e-arhivu dobavljača kao trajan dokument. NAPOMENA: ovaj PDF se generiše sa posebnom šifrom, tako da nije moguća njegova izmena.

F7 – Selekcija IOS-a. Može se izabrati prikaz svih IOS-a na WingsNetu, samo pročitani ili nepročitani, što se vidi u statusnoj liniji gore.

F8 – Ova komanda služi da se filtriraju dokumenta počev od određenog datuma. Na primer, ako se zada 15.05. dobiće se sva dokumenta počev od ovog datuma. Opcija služi da stari podaci ne bi smetali u prikazu. NAPOMENA: Datum važi za sva dokumenta!

F9 – Pregled fajlova po svakoj pošiljci.

Ctrl-F1 – Pregled istorijata pošiljke: datum slanja, datum čitanja, datum potvrde.

Više informacija o WingsNetu možete naći ovde: https://wings.rs/wingsnet/.