Ova opcija se koristi za obračun kamata. Moguće je definisati više modela obračuna kamata, pri čemu se za svaki obračun vezuje jedan model i tada se koriste koeficijenti iz tog modela. Više o obračunu možete videti u posebnoj temi.

Koriste se sledeće opcije:

OBRAČUN KAMATE – Ovde se kreiraju i čuvaju obračuni kamata. Svaki obračun je vezan za odgovarajuću firmu i koristi jedan model obračuna.

MODELI OBRAČUNA – Svaki model obračuna kamate definiše način i koeficijente za obračun kamate u nekom periodu. Za svaki model se zadaje naziv i period za koji se zadaje kamatna stopa (dan, mesec, godina).

KAMATNI KALKULATOR – Ova opcija služi za različite preračune kamate, rata i glavnice kada nisu poznati svi elementi.