Maloprodajna kasa je namenjena izdavanju računa u maloprodajnom objektu (prodavnici). Njena osnovna namena je unos i štampanje paragona (maloprodajnih računa). Inicijalno korisnik dobija pregled prethodno izdatih računa.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F4 – Račun se upisuje u izlazne fakture – opcija namenjena kupcima koji plaćaju virmanski, stalnim kupcima ili evidenciji kartica. Izlazna faktura tada sadrži samo zbirno iznos fakture i nema stavke koje postoje na odgovarajućem paragonu. Treba izabrati kupca, uneti broj fiskalnog isečka, opcije za generisanje fakture i napomenu. Ukoliko se uključi opcija KREIRANJE FAKTURE, u operativi će se generisati faktura. Opcija UPIS U KARTICU kontroliše da li fakturu treba upisati u karticu kupca.

Alt-F4 – Generisanje računa za vremenski period. Ukoliko ne želite da za svaku kupovinu izdajete poseban račun, dovoljno je komandom F4 samo evidentirati pojedinačne račune, pri čemu ne treba uključIvati opcije za generisanje faktura i upis u karticu. Kasnije se komandom Alt-F4 mogu za ceo period generisati zbirne fakture za svakog kupca pojedinačno. Može se izabrati generisanje za sve kupce ili samo za određenog izabranog.

Ctrl-F4 – Generisanje NI obrazaca. NI obrasci se pamte u kasi, naknadni pregled i štampa kreiranih NI obrazaca se može vršiti komandom F6.

F5 – Štampanje računa. Ukoliko je potrebno, ovom komandom se ponovo štampa račun. Treba imati u vidu da ako je podešeno štampanje fiskalnih računa da ova opcija štampa fiskalni račun koji će se normalno upisati u fiskalnu memoriju!

Shift-F5 – Štampanje računa za virmanske uplate. Ukoliko je u pitanju storno račun, štampa se propisani NI obrazac. NAPOMENA: podaci uneti za štampanje NI obrasca se ne čuvaju u bazi, pa morate sačuvati odštampani primerak! Kod štampanja NI obrasca se račun automatski označava kao „povraćaj“ (komanda Alt-O).

Ctrl-F5 – Štampa se lager lista prodavnice.

F6 – Poseban meni iz koga se mogu birati transfer podataka, evidencija NI obrazaca, rad sa MP KEP knjigom ili čekovima građana.

Shift-F6 – Štampanje prodaje u tekućoj smeni.

F7 – Traženje računa na osnovu zadatog broja. Ista opcija omogućava traženje podataka u kasi po datumu – samo treba zadati u formatu DD.MM.GG

Shift-F7 – Traženje prvog sledećeg računa koji nije fiskalizovan (nema oznaku F).

Alt-F7 – Traženje MP računa. Ova opcija izdvaja sve račune koji su uneti u MP kasu i dozvoljava da se iz spiska brzo nađe bilo koji račun. U istoj tabeli postoji komanda F3 koja briše originalne fakture i tako dozvoljava da se ponovo kreiraju komandom Alt-F4.

F8 – Rad sa profakturama. Iz spisak profaktura se može komandom F6 kreirati paragon.

Ctrl-F8 – Zadavanje raznih komandi fiskalnom uređaju.

Alt-F8 – Učitavanje fakture u paragon.

F9 – Evidencija primljenih čekova.

Shift-F9 – Evidencija primljenih platnih kartica.

Ctrl-F9 – Ponovno generisanje evidencije MP na osnovu tekuće smene.

F10 – Zaključenje smene. Ukoliko je aktivan fiskalni mod, prilikom zaključenja smene se nudi pravljenje Z-izveštaja ili X-Izveštaja.

Ctrl-F10 – Podešavanje raznih parametara kase.

Shift-F10 – Pregled računa i plaćanja u kasi. Može da se vidi koliko je bilo gotovine,čekova,kartica i virmana do tog trenutka.

Alt-A – Upis napomene po računu.

Alt-E – Snimanje tekućeg računa u memoriju i učitavanje računa iz memorije. Ova opcija se koristi kada je potrebno privremeno prekinuti unos računa i uneti novi račun, a posle toga nastaviti rad na prvom računu.

Alt-G – Provera stanja na kartici poverenja ili poklon kartici.

Alt-M – Tekući račun se dodeljuje izabranom komercijalisti.

Alt-O – Oznaka da li je račun povraćaj. U koloni desno se ispisuje oznaka „(p)“ za račune povraćaje. Ova oznaka se kasnije koristi za razdvajanje storno stavki od povraćaja.

Alt-P – Prikaz računa sa popustom za izabranog kupca. Ova opcija služi da se vidi kako bi originalni račun izgledao kada bi bili primenjeni popusti za nekog kupca.

Alt-R – Učitavanje računa iz clipboarda.

Alt-S – Storniranje računa.

Tab – Otvaranje fioke

Enter – Unos serijskih brojeva po stavkama računa.