Osim centralnog šifarnika artikala, program ima mogućnost da čuva alternativni katalog artikala u kome se obično čuvaju fabrički katalozi. Osnovna ideja je da se ne opterećuje operativni šifarnik nepotrebnim artiklima, nego da se svi potrebni podaci čuvaju u posebnom katalogu, odakle program može po potrebi da uzme potreban artikal. Ukoliko se u sistemskim opcijama uključi opcija „AUTOMATSKI UPIS ARTIKALA IZ KATALOGA“, onda će prilikom prvog poziva artikla koji ne postoji u osnovnom šifarniku taj artikal biti iskopiran iz kataloga u glavni šifarnik.

Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Kopiranje artikla u glavnu tabela artikala. Ukoliko artikal sa istim nazivom postoji, artikal se ne kopira.

F2 – Kreiranje novog artikla u katalogu.

Ctrl-F2, Alt-RUčitavanje kataloga iz eksterne datoteke.

Alt-F2, Alt-W – Snimanje kataloga u datoteku. Format snimaka je identičan kao i za učitavanje.

F3 – Brisanje stavke iz kataloga

Ctrl-F3 – Brisanje svih stavki iz kataloga

F4 – Izmena artikla.

Alt-F4 – Izmena šifara tako da se umesto alternativnih upisuju osnovne šifre artikala.

F6 – Kopiranje stavki iz kataloga u glavnu tabelu artikala. Pri tom se proverava da li određeni artikal već postoji po zadatom kriterijumu (šifra, naziv ili šifra+naziv) i ako artikal postoji, takav artikal se preskače. Ako se opcija UPIS uključi, novi artikli iz kataloga se upisuju u tabela artikala. Ako se ova opcija isključi, u glavnu tabelu artikala se kopiraju samo referentne cene, ako je uključena opcija za upis cena.