Ova opcija se koristi za izračunavanje PDV. Porez se računa na osnovu knjiga primljenih i izdatih računa. Detalje o novom obračunu PDV-a možete naći na ovom linku:

Novi obračun PDV

U radu se koriste sledeće komande:

F3 – Brisanje akontacije.

F4 – Generisanje poreske prijave i POPDV obrasca. Zadaje se vremenski period i bira generisanje nove ili stare prijave. Do 1. juna 2018. treba uvek generisati staru prijavu, ali se generisanje nove prijave može koristiti za proveru knjiženja. Ako se generiše nova prijava, program može ispisivati razna upozorenja, u zavisnosti od knjiženja u KIF i KUF. Na primer:

NEMA PDV POZ: ULAZ ROBE 01.06.18 ABC TRADE – stavka upisana u KUF nema oznaku PDV pozicije.

NEGATIVAN IZNOS POZICIJA: 1.6 – Pozicija 1.6 u POPDV ne može biti negativna.

NEISPRAVAN POZITIVAN IZNOS POZICIJA: 3a.5 – Pozicija 3a.5 u POPDV ne može biti negativna.

Shift-F4 – Probni obračun poreza. Za zadati period se na osnovu dokumentacije računa obračunati i prethodni PDV. KIF i KUF nije neophodno generisati da bi ovaj izveštaj ispravno radio. Na osnovu toga se pravi probni obračun PDV. NAPOMENA: ova komanda uzima u obzir ručno unete stavke u KUF/KIF. Interni obračuni PDV se ne uzimaju u obzir, pa se ovaj obračun ne može koristiti za PDV prijavu, već samo kao alat za brzu procenu PDV-a.

F5 – Štampanje akontacije u formi propisanog obrasca PPPDV.

Ctrl-F5 – Rekapitulacija KUF.

Shift-F5 – Štampanje poreske prijave preko HSF-a.

F6 – Štampanje rekapitulacije obračuna po knjigama primljenih i izdatih računa.

F8 – Export poreske prijave u XML formatu (format za direktno slanje PU). Prvo se unose parametri prijave, a onda se u zadatom diru generiše XML datoteka koja se direktnoučitava na sajtu za slanje prijava. NAPOMENA: jednom uneti podaci se čuvaju, posebno za svaku izabranu firmu.

F9 – Eksport POPDV u XML obliku. Ova komanda neće raditi na starim prijavama jer one nemaju podatke za popunjavanje svih POPDV pozicija.

F10Šifarnik tipova PDV-a (POPDV obrazac).

Alt-F1 – Pregled svih transakcija na izabranoj PDV prijavi.

Z – Zaključavanje obračuna.

+ – Pomeranje obračuna na dole

– Pomeranje obračuna na gore