Poreska amortizacija se radi za sva osnovna sredstva koja su označena poreskim grupama 1-5. Amortizacija za grupu 1 se radi zajedno sa knjigovodstvenom amortizacijom, kroz opciju za popis osnovnih sredstava. Amortizacija za sredstva iz grupa 2-5 koja su nabavljena do 31.12.2018. se radi korišćenjem ove opcije. Reč je o grupnoj amortizaciji. Koriste se sledeće komande:

F2 – Poreska amortizacija. Unosi se godina za koju se radi amortizacija (01.01-31.12). Program zatim redom uzima sva sredstva koja imaju grupe 2-5 i formira podatke za amortizaciju: početno stanje, novopribavljena sredstva, otpisana sredstva. Kada se na početno stanje doda nova vrednost i od toga oduzmu otuđena sredstva, dobija se osnovica za amortizaciju. Za svaku grupu se primenjuje propisana stopa i na osnovu toga dobija iznos amortizacije. Ako je sada vrednost grupe manja od zakonski propisanog iznosa (koji je upisan u kolonu 100% OTPIS), onda se otpisuje i preostala vrednost, pa je čitava grupa amortizovana. Na osnovu obračuna se upisuju podaci u tabelu obračuna. Za početno stanje se uzima saldo grupe u prethodnoj godini, a ako to ne postoji, uzima se nabavna vrednost osnovnih sredstava iz knjigovodstvene evidencije. Ukoliko se obračun radi za kraći period od jedne godine, unosi se početak i kraj tog perioda. Ovakvi obračuni se moraju brisati pre izrade sledećeg, jer nisu validno početno stanje.

F3 – Brisanje obračuna za tekuću godinu.

F5 – Štampanje poreske amortizacije preko propisanog OA obrasca.

F6 – Specifikacija osnovnih sredstava po poreskoj amortizaciji.

Poreska amortizacija je grupna i kod nje ne postoje podaci o amortizaciji po svakom pojedinačnom OS. Više detalja o tome možete naći ovde:

https://wings.rs/poreska-amortizacija-je-grupna/

NAPOMENA: Ukoliko u programu ne postoje podaci za prethodnu godinu, treba upisati početno stanje za prethodnu godinu komandom F2 i zatim u koloni NEOTPISANA VREDNOST ručno uneti početno stanje za svaku grupu. Zbog obračuna iznosa ispod koga se ghrupa otpisuje, mora se uneti saldo svake grupe za 2018. godinu.