Evidencija i obrada kartica osnovnih sredstava. Za svako osnovno sredstvo se vodi posebna kartica sa osnovnim podacima i svim promenama (nabavka, amortizacija, promena vrednosti …). Osnova su PS 22 i 23/05 (s.47) i PS 3 i 4/07 (s.112).

Način obračuna, otpis, prodaju OS možete naći u posebnoj temi.

Kako se obračunava amortizacija: racunanje-knjigovodstvene-amortizacije

Detalje o novom obračunu amortizacije (počev od 1. januara 2019. godine) možete naći ovde.

Kako se radi preknjižavanje: preknjizavanje

F2 – Upis novog osnovnog sredstva u evidenciju.

F3 – Brisanje osnovnog sredstva iz evidencije. Brisanje nije moguće ako na kartici postoje stavke.

F4 – Izmena podataka o osnovnom sredstvu.

Alt-F4 – Izmena podataka osnovnih sredstava po uslovu. Može se zadati za sva osnovna sredstva ili samo za određenu grupu knjig.amortizacije.

Ctrl-F4 – Kopiranje osnovnog sredstva u evidenciju inventara. Kopirajus e osnovni podaci i prva stavka na kartica (nabavka) ako postoji.

F5 – Razni izveštaji:

– Štampanje svih osnovnih sredstava po amortizacionim grupama. Zadaje se datum do koga će se uzeti u obzir podaci na kartici osnovnog sredstva.

– Štampanje popisnog spiska osnovnih sredstava po amortizacionim grupama. NAPOMENA: kolona „POČETNO STANJE“ iz ovog izveštaja se odnosi na knjigovodstvenu vrednost, pa se ne može direktno porediti sa početnim stanjem po poreskim propisima.

– Popisna lista po mestima

– Štampanje probnog popisa sa amortizacijom po kontima.

– Popisna lista po radnicima

F6 – Štampanje spiska osnovnih sredstava po mestu popisa.

Shift-F6 – Štampanje popisnog spiska osn. sredstava po mestu popisa.

Alt-F6 – Štampanje reversa za osnovno sredstvo.

Ctrl-F6 – Učitavanje osnovnih sredstava iz XLS datoteke. XLS može imati sledeća polja:

NAZIV – Naziv OS
KNJ.AMO – Šifra knj.amortizacije.
POR.AMO – Poreska amort.grupa
KONTO – Konto
NAB.VRED – Nabavna vrednost OS
INV.BROJ – Inventarni broj
OTPIS – Ukupan otpis
MESTO – mesto OS
KOLICINA – Količina OS
NAPOMENA – Napomena
DAT.AKT – Datum aktiviranja
DAT.NAB – Datum nabavke

F7 – Selekcija osnovnih sredstava po delu naziva ili šifre. Izdvajaju se sva sredstva koja imaju u nazivu ili šifri zadati string.

Alt-F7 – Izdvajanje osnovnih sredstava po dobavljaču.

Shift-F7 – Traženje osnovnog sredstva po šifri ili inventarskom broju.

Ctrl-F7 – Traženje svih stavki u karticama osnovnih sredstava na osnovu dela dokumenta.

F8 – Raspodela zadate vrednosti na grupu osnovnih sredstava. Korišćenjem ove opcije se zadati iznos može raspodeliti na više osnovnih sredstava i to na osnovni iznos i prethodni otpis. Raspodela se vrši procentualno, u odnosu na tekuću vrednost osnovnih sredstava. Pri tome se može vršiti selekcija na osnovu konta i mesta osnovnog sredstva.

F9 – Pregled kartice internog kretanja osnovnog sredstva.

F10 – Uključivanje pregleda svih osnovnih sredstava ili samo aktivnih (suspendovana se isključuju).

Ctrl-F10 – Razne operacije sa osnovnim sredstvima:

  • Upis amortizacije na osnovu nomenklature
  • Raspodela osnovice i optisa

Alt-F1 – Pregled transakcija na izabranom OS.

Enter – Kartica osnovnog sredstva.

Alt-B – Definisanje bar-koda.

Alt-W – Snimanje osnovnog sredstva u clipboard.

Alt-R – Učitavanje osn.sredstva iz clipboarda.

Alt-I – Unos dodatnih inventarnih brojeva za osnovno sredstvo.

Alt-E – E-dokumenta vezana za osnovno sredstvo

Alt-S – Suspendovanje osnovnog sredstva. Suspendovana sredstva se neće videti u pregledu.

Alt-Z – Evidencija lizinga po osnovnom sredstvu.