Plate se isplaćuju kroz obračune. Svaki obračun ima svoje posebne podatke: cenu sata, broj radnih sati u mesecu, model obračuna i slično. Za rad sa obračunima mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog obračuna. Prvo treba zadati sledeće podatke:

broj obračuna
broj isplate – ukoliko se vrši isplata iz jednog dela, piše se „0“, a u suprotnom broj isplate.
za mesec – bilo koji datum u mesecu za koji se vrši isplata
datum isplate
osnovna cena rada – jedinična cena rada. Plata se dobija množenjem cene rada sa koeficijentom.
Bruto/Neto – da li je jedinična cena rada zadata bruto ili neto.
Neoporezivi iznos – iznos na koji se ne  plaća porez.
Min/max osnovica za doprinose – minimalna i maksimalna osnovica za obračun doprinosa. Program će sačuvati unete vrednosti i automastski upisivati u naredne obračune. Ovi iznosi se mogu izmeniti i učitavanjem novih parametara sa našeg servera.
Minimalna neto satnica – zakonski minimalna neto cena po satu.
Neoporezivi iznos premije dobrovoljnog osiguranja.
Mesec ima ukupno sati – maksimalan broj radnih sati u mesecu.
Topli obrok – iznos toplog obroka za pun rad u mesecu
Regres – iznos regresa
Završni obračun – da li je obračun završni.
Umanjenje za prethodni obračun – da li tekući obračun sadrži sve prethodne obračune. Ako je ova opcija uključena, zadnji obračun sadrži zbirno sve iznose, od čega se odbija prethodna uplata.
– Da li neto iznos sadrži topli obrok – ova opcija ima smisla samo ako je zadat neto iznos plate.
– Da li neto plata sadrži minuli rad.
– Da li neto plata sadrži regres.
– Da li učinak utiče na minuli rad. Normalno se na minuli rad ne obračunava učinak, ali korišćenjem ove opcije to se može izmeniti.
Generisanje obustava – da li se u obračun uključuju tekuće obustave. Ukoliko se opcija uključi može se izabrati procenat obustava koji se uzima. AKo se ostavi nula, podrazumeva se 100%.
Obračun bez isplate zarada.
Računanje proseka za naknade – da li za naknade treba računati prosečnu satnicu za poslednja 3/12 meseci. Ukoliko se opcija isključi, za prosečnu satnicu se uzima normalna satnica za rad.
Rekalkulacija min.rada– Da li pre obračuna treba rekalkulasati minuli rad (samo kod kreiranja obračuna).
Korekcija za javna preduzeća. Ukoliko se zada osnovica, korekcija se računa u osnosu na zadatu osnovicu, u suprotnom se računa 10% od tekuće plate.
Isplatilac je – vrsta isplatioca.
Napomena

Tako kreiran obračun podrazumeva da se radi za sve aktivne radnike. Pod aktivnim radnikom se podrazumevaju svi radnici kojima nije prestao radni odnos do trenutka obračuna. Ukoliko želite da neke radnike isključite iz obračuna, pređite na pregled radnika (dobija se pritiskom na Enter). Takođe možete da u registratorima obračuna defnišete radnike koji ulaze u određene obračune. O metodama obračuna pogledajte posebnu temu.

F3 – Brisanje obračuna. Ako je obračun izvršen, brišu se i stavke iz kartona radnika.

F4 – Izmena osnovnih podataka za obračun.

Ctrl-F4 – Pomeranje obračuna iz jednog u drugi registrator.

F5 – Štampanje obračuna. Obračun se štampa posebno za svakog radnika, detaljno po definisanom modelu.

Shift-F5 – Štampanje obračuna za sve radnike, ali po predefinisanom šablonu.

Ctrl-F5 – Štampanje zbirnog obračuna – daje se samo zbir svih paramatara obračuna.

Alt-F5 – Štampanje zbirnog obračuna (2).

F6 – Štampanje raznih isplatnih lista.

F8 – Obračun. Po izabranom modelu se obračunava plata za svakog radnika, upisuju se podaci o isplati u kartice isplata radnika. Obračun se može ponoviti više puta. Ukoliko se dogodi neka greška, program na kraju može ispisati izveštaj. Na primer, ako je zadata neto plata a za zadate parametre nije moguće dobiti taj iznos, ispisaće se „Obračun nije uspeo za <ime radnika>„. Ako je na primer zadati neto nedovoljan za sve obustave, ispisaće se „Nedovoljan neto: <ime radnika>: <ime obustave> <iznos>„. Ukoliko je neto manji od zakonskog minimuma, program ispisuje:

Neto ispod min.cene: <ime radnika>: min.neto=25.168,00, bruto=26.390,87 < min=33.763,20

F9 – Generisanje virmana po tekućem obračunu plata. Po izabranom modelu obračuna, generišu se odgovarajući virmanski 1nalozi.

Ctrl-F9 – Poreska prijava za objedinjenu naplatu (PPP-PD). Više detalja možete dobiti na objedinjena-naplata

F10 – Štampanje obrazaca u vezi obračuna. U zavisnosti od modela obračuna, omogućena je štampa različitih obrazaca (OD, OPJ, OZ, …).

NAPOMENA: Pre štampanja bilo kog izveštaja o obračunu, neophodno je izvršiti obračun.

Ctrl-F10 – Razne komande po obračunu.

  • Obračun i upis minulog rada na obračun

„Z“ – Zaključavanje tekućeg obračuna. Zaključan obračun se ne može dalje menjati. Veoma je važno zaključavati obračune koji su završni i koji su rađeni kao konačni sa umanjenjem prethodnih obračuna. Ukoliko se takav obračun ne zaključa, izveštaji ne uzimaju dobro podatke!

Alt-E – Elektronska arhiva.

Alt-W – Snimanje tekućeg obračuna u clipboard. NAPOMENA: snimaju se samo osnovni parametri obračuna i podaci u karticama radnika, a NE svi podaci po radnicima.

Alt-R – Učitavanje obračuna iz clipboarda.

Alt-I – Izmena datuma isplate zarada.

Alt-L – Slanje obračuna na mail radnika.

Alt-P – Podešavanje zakonskih parametara obračuna.

Alt-F1 – Pregled transakcija po obračunu.

Više detalja o podržanim modelima obračuna možete naći u tekstu modeli obračuna. O bruto i neto obračunu možete pročitati ovde.