Svaki obračun plata se vrši po unapred definisanom modelu. Model određuje elemente obračuna i formule po kojima se vrši preračunavanje sati i odgovarajućih naknada. App ima sistemske obračune koji pokrivaju skoro sve slučajeve obračuna zarada. Postoji mogućnost kreiranja posebnoh modela obračuna, ali to je opcija koja nije preporučljiva za obične korisnike.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog modela obračuna. Za svaki model treba zadati sledeće elemente:
– Naziv modela
– Tip obračuna – Oznaka tipa obračuna koji treba primeniti. Na primer A označava standardni obračun, …
– Print skript – skript koji određuje štampani izgleda obračuna. Postoje dve varijante, druga se dobija kada se doda „2“ na kraj naziva skripta. Na primer, ako je zadat skript P_PLT.SYS, drugi skript je P_PLT2.SYS. Ukoliko se ne zada skript, koristi se podrazumevani u zavisnosti od tipa obračuna: P_AOBR.SYS, P_BOBR.SYS itd.
– Obrasci – Iz spiska obrazaca treba izabrati one koji odgovaraju tekušem modelu.

F3 – Brisanje modela. Brisanje je moguće samo u slučaju da ne postoji ni jedan obračun koji koristi model.

F4 – Izmena podataka za model.

F10 – Definisanje doprinosa za komore za dati model obračuna.

Enter – Definisanje i pregled modela obračuna.

Alt-W – Snimanje obračuna u clipboard

Alt-R – Učitavanje obračuna iz clipboarda

+ – Pomeranje stavke na dole

– Pomeranje stavke na gore

Podržani su sledeći modeli obračuna: