Program APP omogućava izvršavanje programskih skriptova koji omogućavaju razne operacije. Jedna od najvažnijih je transfer podataka. Na primer, profakture se mogu raditi nezavisno na više odvojenih lokacija, a onda se pomoću ove opcije učitati u centralni program. Transfer se obavlja primenom posebnih skriptova. Prvi korak je definisanje skripta za prenos podataka. Jedan se pravi za slanje podataka, a drugi za prijem. Za ažuriranje skriptova se mogu koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje skripta
F3 – Brisanje skripta
F4 – Izmena skripta
F5 – Štampanje skripta
F8 – Pregled primljenin/poslatih transfera
+ – Pomeranje skripta na dole
– – Pomeranje skripta na gore
Alt-W – Snimanje skripta u clipboard
Alt-R – Učitavanje skripta iz clipboarda
Alt-F1 – Pregled svih operacija na tekućem skriptu

Svaki skript se unosi u posebnom 0editoru, a podržane su sledeće komande:

// – Komentar. Tekst iza ove oznake je nebitan i ne utiče na ceo skript.

& – Ovaj znak na kraju reda označava nastavak komande u sledećem redu.

FILE – Ovom komandom se bira datoteka (tzv. „transfer datoteka“) sa kojom će raditi naredne komande u skriptu. U nazivu datoteke se može koristiti oznaka „*“. Tada se za transfer uzima prva datoteka koja odgovara zadatom nazivu. Na primer, ako se zada FILE *.dat, uzeće se proba.dat, 001.dat itd.

ZIP – Zipuje transfer datoteku u .zip, a potom je briše. Može se zadati i puna putanja: ZIP f:/podaci.

UNZIP – Unzipuje sadržaj u zadati dir. Na primer: UNZIP f:/podaci c:/tmp. U starim verzijama se nije navodio destination folder.

ERASE – Briše datoteku.

PROG – Ograničava startovanje programa samo na određeni program zadatog id-a. Ukoliko ID ne odgovara programu, ispisuje se greška i prekida izvršenje skripta.

SEND <dokument> – Snimanje dokumenata/objekata u transfer datoteku.

CONVERT <cp> – Konverzija transfer fajla iz određenog kodnog rasporeda u CP852. Na primer, ako se napiše CONVERT UTF8 radi se konverzija iz UTF-8 rasporeda u interni 852.

<dokument> označava vrstu dokumenata:

PRO – profakture,
SPP – izvodi i razna knjiženja,
FAK – fakture,
MP – evidencija maloprodaje,
INT – interni nalozi,
OTP – otpremnice,
NIV – nivelacije,
BLA – blagajna,
DOS – ulazni dokumenti,
POP – popisi,
GKN – nalozi glavne knjige,
AC – menice,
PN – radni nalozi,
CEK – čekovi građana,
CEN – cenovnik,
KOL – količine u magacinu,
AKOL – sve količine,
BKOL – slanje količina (0 ili 1),
ART – spisak svih artikala,
NAR – narudžbenice,
RAB – popusti,
KAT – katalog artikala.
AUTONIV – auto nivelacija
SAS – sastavnice
VRS – vrste

<dokument> označava registrator iz koga se šalju dokumenta (kod profaktura i faktura je to prefiks, kod evidencije maloprodaje skraćenica objekta). Rezultat rada je da se sva dokumenta iz izabranog registratora koja već nisu poslata snimaju u transfer datoteku i označavaju oznakom „t“. Kod nivelacije se stavlja šifra odgovarajućeg registratora. Kod blagajne treba zadati pun naziv ili šifru blagajne, a kod naloga GK treba zadati šifru registratora. U slučaju menica se zadaju oznake svih kupaca čije menice treba slati. Na primer, SEND AC KI. SEND VRS šalje sve vrste.

Kod slanja cenovnika se zadaje vrsta cenovnika: REF – referentni, REFN – referentni nabavni, REFP – referentni prodajni, NAB – nabavne cene, PRO – prodajne cene. Kada se šalju nabavne ili prodajne cene, treba zadati magacin. Na primer SEND CEN NAB gm. U slučaju slanja korisničkog cenovnika, zadaje se naziv cenovnika. Na primer, SEND CEN Dileri. Umesto naziva može se koristiti i ID:

SEND CEN 234

Cene se učitavaju u isti cenovnik u ciljnom programu, ali se opciono može zadati i cenovnik u koji treba upisati cene. Na primer, SEND CEN 234 /cen=REF šalje cenovnik id=234 i prilikom prijema ga upisuje u referentni cenovnik. Ciljni cenovnik ne mogu biti nabavne i prodajne cene.

Kod slanja cenovnika se može koristiti opcija /all koja služi da se izabere slanje svih cena. AKo se ova opcija uključi, kod prijema se prvo brišu sve cene iz cenovnika i tek onda učitavaju nove cene.

Slanje količina se obavlja komandom SEND KOL . Na primer, SEND KOL m01.

SEND MAG m1 m2 m3 … – Slanje količina i cena o nizu magacina. Ova komanda podrazumeva postojanje šifara za artikle. U jednom prolazu se prenose sve količine i prodajne cene za nabrojane magacine. Ukoliko je kod učitavanja potrebno preskočiti neke magacine, onda se pre RECEIVE koristi komanda MAGEX m1 m2 koja definiše listu magacina za koje ne treba učitati podatke.

SEND AKOL m1 m2 m3… – Ovo je slična komanda koja je optimizovana za slanje velikih lager-lista. Šalju se samo količine, takođe radi i komanda MAGEX.

SEND REZ m1 m2 m3 … – Slanje svih rezervacija i cena o nizu magacina. Neophodno je da svaki artikal ima šifru.

SEND ART – Slanje definicije svih artikala. Šalju se svi evidentirani artikli. Ukoliko se iskoristi opcija /mag=XXX, šalju se samo artikli kojih ima na stanju u magacinu XXX. Opcija /sel označava slanje samo selektovanih artikala, a /replace forsira učitavanje definicije artikala u ciljnom programu. Normalno, ako se pošalje definicija artikla i ako artikal postoji u ciljnjoj bazi, njegovi podaci se ne menjaju. Ako se uključi ova opcija, podaci će se izmeniti u ciljnom programu.

 

OTPREMNICE

/int – Forsira se slanje otpremnica u formatu internih prenosa. U ovom slučaju se obavezno koriste i sledeće opcije:

/mag1=M1 – Zadaje se magacin iz koga se radi prenos.

/mag2=M2 – Zadavanje magacina u koji se prebacuju artikli.

/reg=REG – Registrator

IZVODI
/kd=XYZ – prilikom slanja izvoda se mogu označiti partneri koje treba slati.

/nosum – opcija prilikom slanja izvoda da ne treba slati zbir uplata i isplata na izvodu.

/art – ovom komandom nalaže se prenos podataka o artiklima na dokumentu.

EVIDENCIJA MALOPRODAJE
/dev – prilikom slanja se svaki iznos množi deviznim faktorom (dokument se iz deviznog konvertuje u dinarski).

/din – prilikom slanja se svaki iznos deli deviznim faktorom (dokument se konvertuje din -> dev).

ULAZNE FAKTURE
/dev – svaki iznos se množi zadatim deviznim faktorom i dokument se konvertuje u dinarski.

/din – svaki iznos se deli deviznim faktorom i dokument se iz dinarskog konvertuje u devizni.

/nod – ne upisuje se datum fakture i datum kalkulacije. Ovi datumi se upisuju kao tekući prilikom učitavanja.

/par= – radi se transfer samo ulaznih faktura od dobavljača ID=.

/test= – testira artikle pre slanja dokumenta. Ako nije ispunjen neki od uslova, nalog se ne šalje a korisnik dobija obaveštenje. Mogu se testirati sledeći elementi:
S – da li postoji šifra artikla
B – da li postoji bar-kod artikla
C – da li je definisana prodajna cena
K – da li nalog ima kalkulaciju

PROIZVODNI NALOZI

/s – kod prijema se generiše trebovanje sirovina, bez obzira da li je uključeno u originalnom nalogu.

/p – kod prijema se generiše otpremnica za gotove proizvode.

/not – Preneti dokumenti se ne označavaju oznakom „t“

/art – ovom komandom nalaže se prenos podataka o artiklima na dokumentu.

NARUDŽBENICE

/act – prenose se samo aktivne narudbenice i preneta dokumenta se ne označavaju slovom T.

RAZNO

SEND PAR – Slanje svih partnera odredjenog statusa. Na primer, SEND PAR kd šalje sve kupce i dobavljače. Treba imati u vidu da će ova opcija automatski regenerisati podatke u ciljnom programu, tako što će prepisati sve stare novim podacima iz polaznog programa. Jedini izuzetak su tekući računi koji se zadržavaju, pri čemu se samo dodaju novi računi.

/exc=TS – Isključuje slanje nekih podataka. T označava čuvanje podataka o tekućem računu. Kod prijema će se zadržati originalni tekući račun. S označava da se zadržava osim novog statusa i originalni status.

SEND RAB – Slanje definisanih popusta za partnere određenog statusa. Na primer, SEND RAB k šalje popuste za kupce.

SEND RABK – Slanje definisanih popusta za klasu partnera. Na Primer, SEND RABK A1 šalje popuste za klasu A1.

RECEIVE – Učitavanje dokumenata iz transfer datoteke. Podržane su sledeće opcije:

/dev – deli svaku stavku dokumenta tekućim deviznim faktorom.

Prilikom analize ulaznih podataka, prvo se radi analiza podataka. Pri tom se obrada prekida ako se naiđe na neku grešku (ne postoji artikal, registrator i slično).

MAIL SEND <adresa> <datoteka> – Automatski šalje datoteku na zadatu adresu.

TRANSFER /ch= – Slanje transfera preko WingsNeta korisniku koji ima serijski broj . Opciono se može zadati kanal preko koga ide komunikacija. Na primer:

TRANSFER 123.456.789 /ch=001

Ukoliko se transfer komanda koristi više puta u okviru jednog skripta, postoje određena ograničenja. Na primer:

– šalje profakture na više adresa

SEND PRO pf-
TRANSFER 123.456.789
TRANSFER 555.456.111
TRANSFER 444.222.321

– Šalje profakture na prvu, a fakture na drugu adresu:

SEND PRO pf-
TRANSFER 123.456.789
CLOSE
SEND FAK if-
TRANSFER 555.456.111

NAPOMENA: Kad se koristi komanda TRANSFER, ne treba koristiti komandu FILE za definisanje imena fajla. Ukoliko slanje transfera ne uspe (na primer, Internet konekcija je u prekidu), nema potrebe ponovo slati dokumenta: neposlata dokumenta su u spooleru i biće automatski poslata kada se sledeći put aktivira ponovo transfer. Ukoliko je potrebno, slanje se može forsirati i tako što se uđe u spooler i aktivira komanda F8.

TRANSFER RECEIVE /ch= – Učitavanje podataka sa WingsNeta. Opciono se može koristi poseban kabal za komunikaciju (opcija /ch=).

CLOSE – zatvara file u kome se memorišu dokumenta. Na primer:

SEND PRO pf-
TRANSFER 123.456.789
CLOSE
SEND FAK if-
TRANSFER 555.456.111

Ovaj skript na prvu adresu šalje profakture, a na drugu samo fakture.

WAIT – Čeka na zadato vreme i tek onda nastavlja sa radom programa. Na primer, WAIT 24.10.01 20:00:00.

GO – Prenosi kontrolu na skript program sa zadatim imenom. Na primer, GO Prenos podataka.

COPY – Kopiranje datoteke u . Ukoliko se zada opcija /a, nova datoteka se dodaje na polaznu.

LOG – Ispisuje log tekućeg skripta. Ukoliko se zada LOG EXPORT, onda se izveštaj o izvršenju skripta upisuje u fasciklu sa izveštajima.

SETKD – Postavlja filter za kupce i dobavljače. Na primer, SETKD KNX. Posle ove komande se učitavaju jedino partneri koji imaju ovu oznaku. Komanda se osnosi na učitavanje izvoda i faktura.

SETREG – Postavlja filter za partnere iz određenog regiona. Na primer, SETREG BEOGRAD postavlja filter za učitavanje samo partnera iz regiona Beograd. Samo SETREG bez argumenata isključuje prethodni filter, pa se učitavaju sva dokumenta.

DUPLICATE ON/OFF – Uključuje ili isključuje dupliranje dokumenata kod prijema. Ako je opcija isključena (podrazumevana vrednost), pri prijemu istih dokumenata se automatski kreira dokument sa prvim sledećim slobodnim brojem. Ako je opcija uključena, kreira se duplikat označen oznakom „#“.

RUN – Izvršava bilo koju DOS komandu. Na primer, RUN dir /p ispisuje sadržaj tekućeg dira.

MAGKOM – Zadaje tabelu preslikavanja Magacin – Komercijalista.

KOM2WEB – Kartice svih kupaca po svakom komercijalisti generiše u TXT formatu u zadati dir. Generisu se samo otvorene stavke, osim ako se zada opcija /all koja generise sve stavke kartica.

KAREXP – Otvorene kartice svih kupaca generiše u TXT formatu u zadati dir. Generisu se samo otvorene stavke, osim ako se zada opcija /all koja generise sve stavke kartica.

PAR2WEB – Generiše kartice svih kupaca koji imaju definisanu šifru za Internet pristup. Opcija /all generiše sve stavke, a ne samo otvorene. Opcija /doc generiše i odgovarajuće fakture.

KOM2MAIL – Slanje na mail svih komercijalista izvestaja o nenaplaćenim potraživanjima. Mail se šalje svakom komercijalisti koji ima unet mail adresu, a slanje se obavlja preko Mailera (neophodno je uneti TRANSFER DIR u sistemskim opcijama).

SET OPTIONS – Zadavanje opcija za naredne komande. Podržane su sledeće opcije:

/loknc – Prilikom učitavanja dokumenata, uzimaju se lokalne nabavne cene, umesto cena sa dokumenta. Ovo je veoma korisna opcija ukoliko se podaci dobijaju iz filijale koja nema dobre nabavne cene.

/lokdt – Prilikom učitavanja internih naloga uzima se tekući datum i vreme, a ne datum i vreme sa dokumenta.

/artrpl – Prilikom učitavanja artikala, uzimaju se novi podaci za artikle. Ova komanda se koristi u skriptu za prijem, neposredno pre naredbe RECEIVE. Ukoliko se ne koristi ova opcija, otvaraju se samo artikli koji nisu ranije postojali, dok se izmene podataka ignorišu.

/noniv – Prilikom učitavanja nivelacija se ne upisuje cene u pregled zaliha. Ova komanda se koristi u skriptu za prijem, neposredno pre naredbe RECEIVE.

/nomsg – ne ispisuje se poruka ako prilikom slanja ne postoje podaci za slanje.

/testav – testira se vrsta primljenih artikala.

/testpor – testira se da li postoji definisana oznaka poreza.

/testbk – tstira da li novi artikal sadrži bar-kod koji je već upisan u evidenciju.

/cp852 – konvertuje YUSCII ulaz u CP852

/pdv=P17 – forsira u definicija artikla i dokumentima porez P17 umesto klasičnih poreskih stopa.

PURGE – Brisanje svih zastarelih dokumenata. Na primer, PURGE PRO 01.01.04 31.12.04 stornira sve profakture u zadatom intervalu kojima je istekao rok (kao Ctrl-F3).

SEND KAT – šalje katalog artikala (samo nazive i šifre). Ukoliko se zada opcija /art, šalju se svi artikli iz programa u formi kataloga. Opcija /chk služi za označavanje šifara u ciljnom programu: katalog neće biti učitan, nego će se svaka prepoznata šifra označiti znakom „+“. Šalju se svi selektovani artikli. Napomena: Koristi se oblik /chk ili /art, ne može se kombinovati. Varijanta SEND KAT /chk /all šalje sve artikle, bez obzira na oznaku.

SEND AUTONIV /niv= /mag= /cen= /sel – služi za automatsko kreiranje nivelacije na osnovu određenog cenovnika. Za nove cene se uzimaju cene iz određenog cenovnika i automatski se kreira nivelacija. Pre ove komande treba poslati cenovnik. Ukoliko se koristi opcija /sel, u okviru komande se šalju i selektovani artikli sa odgovarajućim cenama, a u dolaznom programu se učitavaju zadate cene, bez obzira na stanje artikala.

KOREKCIJE – App omogućava da se kroz transfer skriptove aktiviraju i razne korekcije cena. Više o tome možete naći ovde.

GEN KEPU /d1= /d2= – Generisanje KEPU. je id izabrane KEPU knjige (dobija se komandom Ctrl-F1).

GEN TK /d1= /d2= – Generisanje svih TK za zadati period.

COMMAND – Ova komanda omogućava startovanje internih funkcija programa. Na primer, COMMAND Profak() startuje normalnu masku za rad sa profakturama.

TESTINFO – Ova komanda šalje podatke o dokumentima u tekućem programu. Na primer, TESTINFO FAK if- šalje sve podatke o fakturama u registratoru if-. Kada se radi prijem ovakvih podataka, testira se postojanje i vrednost svakog dokumenta. Ako se ustanovi razlika, dobija se odgovarajući izveštaj. Ova komanda radi samo za fakture.

EXPORT ATAB – Generisanje ASCII datoteke na osnovu tabele artikala , u datoteku .

VAR = – Direktan upis sis.varijable kod prijema. Na primer, VAR _ProReg=(X).

Primere transfer skriptova možete naći ovde.