MP KEP (TRGOVAČKA KNJIGA)

Na osnovu maloprodajnih kalkulacija, popisa, naloga za prenos, pazara… automatski se formira MP KEPU/trgovačka knjiga. Stavke u trgovačku knjigu mogu se upisivati i ručno, direktnim upisom.

F2 – Kreiranje nove stavke u trgovačkoj knjizi

F3 – Briše se pogrešno ručno uneta stavka. NAPOMENA: Stavke koje su automatski upisane ne mogu se brisati direktno.

F4 – Generisanje trgovačke knjige za zadati period. Na osnovu dokumentacije se generišu stavke trgovačke knjige. Ukoliko se ova komanda upotrebi pre izbora maloprodajnog objekta, generisaće se TK za sve objekte.

F5 – Štampa čitavu trgovačku knjigu ili samo jedan njen deo (između zadata dva datuma). Ovde je važno napomenuti da trgovačka knjiga ima svoju numeraciju strana, nezavisnu od standardnog sistema za štampu. To znači da program uvek analizira sve stavke od početka i računa na kojoj strani će se naći deo koji štampate. Svaki novi datum počinje od nove strane.

Shift-F5 – Štampa trgovačke knjige, ali se za svaki datum ne otvara nova strana. Ovo je zgodno za završna štampanja.

Alt-F5 – Štampanje TK, sa zaduženjem razbijenim na osnovicu i porez.

Ctrl-F5 – Štampanje TK po danima.

F9 – Lista svih ručno unetih stavki. Ovaj izveštaj služi za otkrivanje grešaka u okviru TK.

„+“ – Pomeranje stavke na dole. Mogu se pomerati samo stavke u okviru istog datuma. Tako postižemo bolju preglednost trgovačke knjige.

„-“ – Pomeranje stavke na gore.

NAPOMENA: Ukoliko u okviru istog objekta imate MP i komisionu robu, onda to možete voditi na sledeći način.