Unos nivelacije zavisi od metoda vođenja magacina: ako se magacin vodi po nabavnoj ceni, podaci o ceni se upisuju u kolonu „NAB.CENA“, a ako se vodi po prodajnim cenama, onda se cena upisuje u kolonu „PROD.CENA“. U oba slučaja se prvo upisuje količina koja se niveliše, a za staru cenu (cena pre nivelacije) i novu cenu (posle nivelacije). Drugi par cena nema značaja. U kolone „POREZ“ i „NOVI POREZ“ upisuju se oznake starih i novih poreza. Na primer, ako se ukida gradska taksa, stari porez će biti „PP20,Ž,P3“, a novi „PP20,Ž“. Ukoliko je nova vrednost jednaka staroj zbog preglednosti se nova vrednost ne pokazuje na ekranu.

Tasterom Tab se tekući artikal može „označiti“ posebnom oznakom „√“ na početku reda. Svaka operacija se izvodi nad „vidljivim“ artiklima (ako je komandom F7 sklonjen deo artikala, izmena se ne odnosi na njih). Svaka promena cena se može primeniti nad svim (vidljivim) artiklima, nad tekućim artiklom, nad svim označenim, neoznačenim ili na svim artiklima. Izmena se takođe može raditi i samo nad artiklima koji su istog tipa kao tekući artikal. Na primer, dovoljno je pomeriti kursor na bilo koji artikal iz klase „RAZNO“ da bi se promenile cene klase RAZNO. Slično se izmena cena može raditi i po dobavljaču: ako se izabere opcija PO DOBAVLJAČU, menjaju se sve cene artikala tekućeg dobavljača.

Osim standardnih naredbi za pomeranje kursora i traženje artikala, mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog artikla, ukoliko ne postoji na spisku artikala.

F3 – Brisanje tekuće stavke nivelacije.

Shift-F3 – Brisanje svih markera sa artikala.

Ctrl-F3 – Brisanje svih stavki sa nula količinom.

Ctrl-F4 – Vezana promena cena. Ukoliko se izmeni (na primer) nabavna cena za 20 procenata, izabere opcija VEZANA promena prodajnih cena, za prodajne cene, izmeniće se prodajne cene tako što će se uvećati za 20 procenata – ostaće isti odnos između starih i novih i nabavnih i prodajnih cena. Ukoliko se izabere procentualna promena, menja se nabavna cena na osnovu prodajne i obrnuto. Na primer, neka je nabavna cena nekog artikla 100 dinara. Ako se zada procentualna promena za 10 procenata, nova PRODAJNA CENA biće 110 dinara.

F4 – Promena cena za određeni iznos. Zadaje se procentualno promena cena i sve izabrane cene se menjaju za zadati iznos.

Shift-F4 – Promena cena za određeni fiksan iznos. Moguće je menjati cenu za određeni iznos (na primer, za jedan dinar) ili NA određeni iznos (na primer, sve cene se povećavaju na 100 dinara). Poseban slučaj je izmena vrednosti artikla za određeni iznos: zadaje se ukupna vrednost izmene za kompletnu zalihu artikla.

Alt-F4 – Promena kolone po formuli. Korišćenjem ove opcije mogu se menjati kolone po proizvoljnoj formuli. Na primer, ako vodite MP komision, a dobavljač vam daje cene bez poreza, nije potrebno da preračunavate cene. Na primer, ako je cena dobavljača za neki artikal 100 dinara, a MP cena (koja treba da se pojavi u nivelaciji) je 126 dinara, dovoljno je u kolonu upisati „100“, a kasnije ovom komandom izmeniti kolonu po formuli c*1.26. Ova komanda podržava i opciju PORESKA TARIFA koja omogućava da se promeni cena svim artiklima koji su jedne poreske tarife.

F5 – Kopiranje količina iz tekuće tabele artikala. Po izboru se mogu kopirati sve ili samo postojeće stavke u tabeli zaliha čime se skraćuje vreme potrebno za unošenje stavki nivelacije. Mogu se kopirati kompletne zalihe (opcija SVE) ili samo oni artikli koji su trenutno na zalihama (opcija DA). Ukoliko se izabere opcija TEKUĆI kopiraju se samo podaci za tekući artikal. Ukoliko je potrebno kopirati samo artikle u okviru neke vrste, dovoljno je pre učitavanja podataka selektovati željenu grupu i onda izabrati učitavanje svih artikala.

NAPOMENA: ukoliko se u okviru stavke ne promeni ni jedan element važan za nivelaciju (cena ili porez), stavka se automatski briše prilikom snimanja dokumenta o nivelaciji! Ova osobina se može menjati opcijama prilikom kreiranja nivelacije.

Shift-F5 – Učitavanje stanja na određeni dan. Ovom opcijom se može učitati stanje izabranih zaliha na određeni dan u godini.

F6 – Sortiranje stavki nivelacije po šifri ili nazivu artikla. Ukoliko se spisak ne sortira, zapisnik će biti uređen po redosledu unosa stavki.

Ctrl-F6 – Snimanje i učitavanje cena i poreza. Ovom opcijom se mogu snimiti sve tekuće cene i oznake poreza, a onda se kasnije po potrebi učitati.

F7 – Selekcija artikala.

Ctrl-F7 – Izmena selekcije artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla na osnovu raznih podataka. Bez obzira da li je uključeno traženje po nazivu ili šifri, korišćenjem ove opcije se može tražiti artikal proizvoljnim metodom.

Alt-F7Funkcijski tasteri za traženje artikala.

F8 – Promena cena u odnosu na referentnu cenu. Zadaje se kurs i tako se formira nova cena.

Ctrl-F8 – Učitavanje eksternog cenovnika. Kursor se pomeri na željenu kolonu sa cenama, a onda se izborom ove opcije izabere cenovnik. Sve cene iz tog cenovnika koje nisu 0 se upisuju u izabranu kolonu.

F9 – Zaokruživanje cena na određeni broj decimala.

Shift-F9 – Pregled kartice ulaza artikla.

Alt-T – Izmena redosleda traženja po šifri ili nazivu.