Unošenje artikala se odvija na ekranski ili linijski način. U slučaju ekranskog unosa željeni artikal se dobija iz spiska brzim traženjem, a kod linijskog se unosi šifra artikla za svaku novu stavku.
Tabela sadrži naziv artikla, količinu u svim magacinima ili samo u izabranom, rezervisanu ili slobodnu količinu, a u polje KOLIČINA treba uneti količinu koja se izdaje. U polje CENA tada se automatski upisuje cena iz cenovnika (izabrani magacin), a polje RABAT se popunjava izabranim rabatom. I cena i rabat se mogu slobodno korigovati.
U sledećim kolonama se nalaze, osim osnovnih podataka o artiklu, devizna cena artikla, napomena koja se pridružuje svakoj stavki i porez, ukoliko se oporezivanje obavlja po svakoj stavki dokumenta. Mogu se koristiti i sledeće komande:

F2 – Upis novog artikla u evidenciju. Služi za upis novih artikala – nije potrebno prekidati unos da bi se novi artikal upisao u spisak.

F3 – Brisanje unete stavke.

F4 – Pregled unetih artikala. U tabeli se prikazuju samo uneti artikli. Ukoliko se pritisne na nekom artiklu, kursor se pomera na taj artikal u pregledu – ovo je zgodno za brzo nalaženje unetog artikla na spisku. Tasterom F3 se mogu brisati stavke iz ovog pregleda.

Shift-F4 – Suma unešenih stavki. Ova opcija daje i zbirni pregled količine i težine unešenih artikala.

F5 – Štampanje brze kartice tekućeg artikla

Shift-F5 – Štampanje brze kartice samo za tekućeg partnera.

Ctrl-F5 – Brza kartica sa izborom parametara.

F6 – Unos stavke. Ovom opcijom se posebno unose podaci za izabrani artikal. Polja imaju uobičajeno značenje, sa sledećim razlikama: prvo, naziv artikla se automatski kopira u napomenu – na fakturi će se prikazivati samo po zahtevu. Ova opcija se može koristiti kada je potrebno uneti više istih artikala po različitim cenama. Rabat se može unositi u procentima ili vrednosno.

Shift-F6 – Sortiranje stavki po izabranom redosledu.

Ctrl-F6Automatsko učitavanje količina iz raznih izvora.

F7 – Izdvajanje artikala po tipu.

Shift-F7Traženje artikla po raznim podacima.

Alt-F7 – Funkcijski tasteri za traženje.

Ctrl-F7 – Učitavanje cena iz izabranog cenovnika.

F8 – Ponovno formiranje cena. Prva opcija je automatsko određivanje rabata. Ova opcija se koristi kada želite da fakturišete kupcu po određenim cenama (manjim od cena iz cenovnika), ali ipak želite da zadržite cene iz cenovnika. Tada ova opcija vraća cene na cene iz cenovnika, ali za svaku stavku računa rabat takav da se efektivno dobijaju željene cene. Sledeća opcija ima istu namenu, ali formira cenu samo tekućem artiklu. Opcija UČITAVANJE CENA služi za ponovno učitavanje cena iz cenovnika. Koristi se, na primer, kada se naknadno menja tip dokumenta i slično. Opcija PONIŠTAVANJE RABATA se koristi kako bi se na osnovu zadate cene i rabata formirala čista cena. Na primer, ako je zadata cena od 100 dinara i rabat od 5 procenata, formiraće se cena od 95 dinara. Opcija RABAT NA AKCIZU omogućava da se postojeći rabat konvertuje tako da se odnosi na cenu sa akcizom. Opcija RABAT U VISINI PDV određuje popust tako da neto cena odgovara ceni bez PDV. Opcija RABATNA KLASA omogućava da se učita rabat iz definisane rabatne klase. Opcija RABAR ZA MOB.DOPUNE menja unet rabat tako da se odnosi na osnovnu vrednost artikla, bez poreza na mobilne usluge. Opcija DOD.RABAT dodaje na postojeći rabat dodatni rabat. Ovaj rabat se može uneti samo ako kupac nema dospeo dug ili korisnik ima posebno pravo pristupa (odobravanje dodatnog rabata). Unošenje ovog rabata automatski menja datum valute na datum dokumenta.

F9 – Pregled kartice ulaza izabranog artikla.

F10 – Podaci o artiklu po svim magacinima.

Ctrl-F10 – Pregled partnera.

Alt-B – Učitavanje podataka sa prenosnog terminala.

Alt-E – Elektronska arhiva za izabrani artikal.

Alt-T – Izmena načina sortiranja spiska artikala – po nazivu ili po šifri.

Alt-P – Izmena napomene vezane za tekući artikal.

Ctrl-P – Štampanje napomene vezane za svaki artikal.