Ova opcija se koristi za unošenje usluga na dokumentima. Svaka usluga ima svoj opis, atribute koji je bliže određuju, poreze, oznaku i vrednost. Nova usluga se unosi tako što se pritisne taster . Posle toga se prvo unosi tekst usluge. Zatim se zadaje vrednost usluge, a polje POREZ se automatski popunjava na osnovu podataka o tipu dokumenta. Ova vrednost se, naravno, može i naknadno izmeniti. U kolonu OZNAKA se upisuje oznaka usluge. Ukoliko se upiše oznaka koja ne postoji, dobija se tabela iz koje treba izabrati željenu oznaku. Svaka usluga ima i atribute koji određuju neke osobine. Na primer, ako se pritisne slovo „X“, usluga dobija status X koji označava nevidljive usluge. Takva usluga se NEĆE prikazivati u izdatom dokumentu, ali će se prilikom analize fakture ponašati kao i svaka druga usluga. Na izlaznom dokumentu se vrednost skrivene stavke dodaje prethodnoj stavki. Kao i svi ostali atributi, ponovnim pritiskom na slovo „X“ atribut se poništava. Atribut „S“ označava da je u pitanju složena usluga. Kada je usluga „složena“, onda je u njenu cenu uračunat i porez. Na primer, ako je vrednost usluge 100 dinara, a porez je 10 procenata, kada se radi o običnoj usluzi faktura će imati vrednost 100+10=110 dinara. Međutim, ako se stavi atribut „S“, porez je već uračunat u 100 dinara, pa je vrednost fakture samo 100 dinara. Dalje, svaka usluga može biti određenog tipa. Ako se ništa ne naglasi, svaka usluga je „obična“ – tipa „N“. Pritiskom na taster „U“ označavaju se usluge koje su usluge drugih na „T“ troškovi pri izvršenju usluge i „M“ fiktivna usluga koju čini materijal utrošen u nju. Atribut usluge se menja pritiskom na odgovarajući taster. Tipovi N, T i U su slični i jedina je razlika u kasnijem obračunu (usluga N je u suštini čista zarada, za razliku od U ili T). Specifična je M-usluga. Za nju treba prvo u unosu artikala uneti sve željene artikle. Zatim se u unosu usluga aktivira taster F5 koji omogućava izbor artikala koji će se pojaviti u ovoj uslugi.

Mogu se koristiti i sledeće komande:

F2 – Nova usluga. Ova komanda je identična sa , ali se pravi jedan dodatni razmak posle prethodne usluge. Ovo se obično koristi kada je potrebno razdvojiti dve grupe usluga.

F3 – Brisanje usluge.

F4 – Kalkulacija. Ova opcija služi za preračunavanje cene usluge kako bi se dobio određen iznos čitave fakture.

F5 – Izbor artikala koji čine uslugu. Automatski se dobija cena sa porezom.

F6 – Kopiranje usluge u tabelu usluga, odakle se kasnije može koristiti za ubrzavanje rada. Koristi se za neke češće korišćene usluge.

F10 – Tabela standardnih usluga. Pritiskom na se izabrana usluga prenosi u unos.

Alt-E – Ekranski unos usluga. Sav postojeći tekst se učitava u ekranski editor i tekst usluge se može slobodno unositi.

Alt-T – Generisanje cene transporta. Za detalje pogledajte ovde.

+ – Povećavanje količine usluge. Kod obične usluge se povećava samo vrednost, a kod usluge u koju je uključena roba povećava se i odgovarajuća količina artikala.

– Smanjenje količine usluga