Glavna tabela u kojoj se mogu unositi/menjati ili pregledati podaci o artiklima, cenama i ostalim podacima. Neki podaci su zajednički za sve magacine (na primer, naziv artikla, jedinica mere, …), a neki su posebni za svaki (cena, količina, …). Pomeranje kursora po tabeli se izvodi uobičajenim komandama, a može se koristiti i brzo traženje po nazivu ili šifri, u zavisnosti od toga šta je podešeno komandom Alt-T.

pa-1

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2Upis novog artikla u evidenciju. Upisuju se naziv, šifra itd. odnosno samo zajednički podaci za sve magacine, dok se cene i količine upisuju naknadno.

Alt-F2 – Upis maksimalnih rabata u datoteku. Kursor mora biti na koloni MAX.R.

Ctrl-F2 – Označavanje svih artikala.

F3 – Brisanje artikla iz evidencije. Pre brisanja se proverava da li je artikal upotrebljen u dokumentaciji i dozvoljava se brisanje samo ako artikal nije upotrebljen u dokumentaciji. Ako je artikal negde upotrebljen, ispisuje se podatak gde je upotrebljen.

Shift-F3 – Brisanje svih oznaka sa artikala.

Ctrl-F3 – Ukoliko se komanda aktivira na statusima, brišu se svi statusi sa artikala. Na drugim poljima komanda briše sve selektovane artikle. UPOZORENJE: ovo je veoma destruktivna operacija i treba je koristiti sa krajnjim oprezom! Pre brisanja se NE proverava da li je artikal negde upotrebljen. Za korišćenje su neophodna sistemska prava.

F4Izmena podataka za artikal. Izmena zajedničkih podataka za artikal. Menjaju se svi zajednički podaci (podaci koje dele svi magacini). Svi podaci se mogu menjati i direktno u tabeli: jednostavno se pomeri kursor i otkuca se nova vrednost u željenom polju. Ukoliko je isključeno brzo traženje brojeva, početak unosa se ne mora označiti Enter-om. Prilikom unosa se može ponoviti prethodno uneta vrednost tasterom F6. Na primer, ako je za prethodnu jedinicu mere uneto „KOM“, pritiskom na F6 prilikom unosa sledećeg sloga, nudi se prethodna vrednost.

Alt-F4 – Zamena vrednosti u izabranoj koloni. Ova opcija služi za zamenu više vrednosti u nekoj od kolona. Na primer, ako se aktivira u koloni JM (jedinica mere), može se zadati da jedinica mere za sve artikle bude „kom“. Može se zadati i da se zamena izvede samo na nekim elementima, na primer, da se svuda gde je jedinica mere „kom“ upiše „01“. Ova komanda se ne može primenjivati u svim kolonama! Kada se aktivira na nazivu ili šifri, omogućava zamenu stringa u nazivu artikla drugim stringom. Pri zameni se uzimaju u obzir velika i mala slova! Ako se aktivira na šifri, aktivira se rešifriranje artikala.

Ctrl-F4 – Posebne operacije sa kolonama. Na primer, u koloni šifra aktivira renumeraciju svih šifara artikla. Na koloni bar-kod omogućava generisanje bar-kodova za sve artikle. U koloni LOKACIJA učitava podatke o lokaciji iz eksternog fajla. U koloni ARTIKAL učitava šifre artikala iz fajla i selektuje sve artikle sa zadatom šifrom. U kolonama vrsta, dodatni naziv, pakovanje, proizvođač omogućava učitavanje podataka iz eksternih izvora: svaki red mora sadržati šifru i podatak, odvojeni space ili TAB simbolom. Na primer:

001 KM
002 OST
004 V01

U koloni TEŽINA učitava se težina iz datoteke.

Shift-F4 – Izmena podataka selektovanim artiklima. Ova opcija je zgodna kada treba izmeniti
(na primer) vrstu, klasu za naručivanje ili porez kod viae artikala. Kad se izmena izvrši oznake se automatski skidaju sa artikala.

F5 – Štampanje kartice artikla. Većina kartica se može dobiti samo ako je izabran jedan magacin – u suprotnom se može koristiti samo ZBIRNA KARTICA ARTIKLA.

Shift-F5 – Brza kartica artikla sa ulazima i izlazima.

Ctrl-F5 – Brza kartica sa podešavanjem parametara.

F6 – Kopiranje napomene vezane za artikal. Ova komanda kopira napomenu za tekući artikal u bafer.

Shift-F6 – Kopiranje napomene iz bafera u napomenu tekućeg artikla.

Ctrl-F6Učitavanje i eksport raznih podataka.

Alt-F6 – Kopiranje označenih artikala u katalog.

F7 – Selekcija artikala.

Ctrl-F7 – Izmena selekcije artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla po delu naziva. Za razliku od brzog traženja po nazivu ili šifri, ovom opcijom se može tražiti artikal po proizvoljnom delu naziva.

Alt-F7 – Definisanje alt.šifara, funkcijski tasteri….

F8 – Provera stanja u magacinu. Proveravaju se tekuće količine i cene.

Shift-F8 – Provera narudžbina. Na osnovu narudžbenica u određenom periodu računaju se nove naručene količine.

Alt-F8 – Provera kartica. Određuju se kartice na kojima se pojavljuju različite greške u knjiženju.

Ctrl-F8 – Provera i upis količina i rezervacija sa kartica. Ova opcija stanje sa kartica upisuje kao tekuće stanje. Pri tom se cene ne menjaju.

F9 – Pregled ulaza za izabrani artikal.

Alt-F9 – Preknjižavanje (spajanje) artikala. Sva dokumentacija u kojoj se pominje preknjiženi artikal se menja. Prvo se pomeri kursor na artikal koji se priknjižava, izabere opcija sa Alt-F9, zatim se pomeri kursor na artikal u koji se preknjižava i pritisne se Enter. Zatim treba odgovoriti na pitanje o dokumentima koje treba preknjižiti. U normalnim uslovima nema razloga da se neki od dokumenata izbaci sa kontrolnog spiska.

Ctrl-F9 – Selekcija ili štampa svih artikala koji nisu imali promet ni u jednom dokumentu. Ova opcija se u kombinaciji sa komandom Ctrl-F3 (brisanje označenih artikala) može koristiti za „čišćenje“ baze podataka od suvišnih artikala. Postoje tri opcije menija:

1-Označi artikle bez prometa – označavanje svih artikala bez prometa.
2-Odštampaj artikle bez prometa – štampa artikala bez prometa.
3-Izbriši količine za artikle bez prometa – ova opcija za sve artikle koji nisu mali promet briše podatke iz tabele količina. Na taj način će se u zapisniku o popisu pojavljivati samo artikli koji su imali promet. NAPOMENA: ova opcija briše podatke o cenama za artikle koji nisu imali promet!

F10 – Izbor magacina. Može se birati jedan ili više magacina.

Shift-F10 – Kopiranje cena ili poreza iz magacina u magacin.

Alt-F10 – Pregled podataka o artiklu. Daje se izveštaj o stanju i nabavnim cenama po magacinu za izabrani artikal. Prikaz nabavnih cena se uključuje u sistemskim opcijama: Sistemske opcije \ Podešavanje programa \ Artikli \ PREGLED KOLIČINA PO ARTIKLU \ Količine sa nab.cenama

Ctrl-F1 – ID broj

Alt-F1 – Dnevnik transakcija.

Tab – Stavljanje/skidanje oznake sa artikla.

Ctrl-Tab – Brisanje svih oznaka.

Alt-A – Pregled i izmena atributa tekućeg artikla.

Alt-B – Generisanje spiska artikala sa količinama i cenama za bar-kod terminal. Može se posebno izabrati da li će u spisak ući šifre artikala, bar-kodovi i alternativne šifre. U datoteku se upisuju:

šifra + Cena + Količina + 1 + Sifra + Naziv + Jm (uključena šifra)
bar-kod + Cena + Količina + 1 + Sifra + Naziv + Jm (uključen bar-kod)
Alt-sifra1 + Cena + Količina + Pak + Sifra + Naziv + Jm (uključena alt-šifra)
Alt-sifra2 + Cena + Količina + Pak + Sifra + Naziv + Jm
Alt-sifra3 + Cena + Količina + Pak + Sifra + Naziv + Jm

Alt-E – Rad sa e-dokumentima vezanim za artikal.

Alt-T – Izmena traženja po šifri ili po nazivu artikla.

Alt-I – Izmena moda u „izmena“ (unos menja tekuće polja) ili „traži“ (unos traži artikal).

Alt-F – Podešavanje broja zamrznutih fiksnih kolona.

Alt-P – Napomena vezana za artikal. Ova opcija omogućava da se za svaki artikal veže napomena proizvoljne dužine. Napomena može imati proizvoljni sadržaj, a može se odnositi na tehničke podatke, dopunska objašnjenja i slično.

Ctrl-P – Štampanje napomene vezane za artikal.

Alt-L – Štampanje nalepnica. Prvo se zadaje opseg štampanja (svi artikli, samo označeni, neoznačeni, samo tekući), broj kolona za štampanje i broj kopija za svaki artikal. Ako se izabere opcija „1“, za svaki artikal se štampa tačno jedna nalepnica, „Kol“ označava da se štampa onoliko nalepnica koliko ima artikla na lageru, a „<>0“ označava štampanje po jedne nalepnice za one artikle kojih ima na stanju. Uzimaju se u obzir svi artikli od tekućeg do kraja pregleda. Podatak „Maksimalno“ ograničava broj nalepnica za artikle sa velikim količinama – ukoliko je izabrana opcija za štampanje po količini koja premašuje maksimum, štampaće se manji broj nalepnica.

Alt-W – Snimanje jednog ili grupe artikala u clipboard. Kad se aktivira komanda, iz ponuđenog menija se bira opseg artikala koji će biti snimljeni u clipboard.

Alt-R – Učitavanje artikala iz clipboarda. Prethodno snimljeni artikli se lako učitavaju iz clipboarda.

Alt-Z – Prikazivanje kompletne hijerarhije zamena za tekući artikal.

Ctrl-Levo, Ctrl-Desno – Pomeranje kolone levo ili desno

Alt-Levo , Alt-Desno – Podešavanje širine kolone.

Ctrl-Dole – resetovanje prikaza (neophodno je da se izađe iz tabele).

Enter – Na statusima menja izabrani status. Na ostalim poljima pregled dodatnih atributa artikala. Dobija se mogućnost unosa vrednosti za svaki atribut.

NAPOMENE:

  • Negativne količine u pregledu su označene crvenom bojom.
  • Artikli za koje je definisano da je količina nepromenljiva su crvenog naziva.