Зарада и доприноси

N/A -

Крајњи рок за исплату зараде за претходни месец, односно крајњи рок за обрачун и плаћање доприноса на најнижу основицу за неисплаћену зараду за претходни месец.

Пореска управа:
"Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса. У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца."

iCalGoogle Calendar

More information about Зарада и доприноси