Образац ПП ОА

N/A -

Крајњи рок за подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец (образац ПП ОА)

Пореска управа:
"Обвезник акцизе је дужан да утврђену обавезу по основу акцизе искаже у пореској пријави, на прописаном обрасцу ПП ОА, коју подноси Пореској управи у року од 15 дана по истеку месеца за тај месец."

iCalGoogle Calendar

More information about Образац ПП ОА