Ovaj modul je namenjen automatizaciji procesa plaćanja. Glavna tabela sadrži sve naloge koji su namenjeni plaćanju. Nalozi se mogu upisivati ručno (F2) ili posle unosa dokumenata (Alt-F9 iz ulaznih faktura).

np1

 

Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter – Dobija se izvorni dokument koji treba platiti. Ukoliko se Enter aktivira na koloni PLAĆANJE, nalog se selektuje za plaćanje i može se po potrebi izmeniti iznos za plaćanje (ova operacija se može dobiti i pritiskom na Space). Na koloni ISP se menja status naloga isplaćen/nije isplaćen komandom Enter ili Tab.

S – Sortiranje liste po valuti ili po iznosu.

V – Generisanje naloga za plaćanje (virmana)

np2

F2 – Upis novog naloga za plaćanje

Ctrl-F2 – Učitavanje svih otvorenih stavki iz kartica. Ova opcija se može koristiti za brzo inicijalno popunjavanje liste obaveza. Bira se datum do koga su dospele obaveze. Može se uključiti opcija za sumiranje. Tada se za dobavljače koji duguju po više faktura pravi jedan zbirni nalog.

F3 – Brisanje naloga za plaćanje

Shift-F3 – Poništavanje svih selektovanih naloga.

Ctrl-F3 – Brisanje svih naloga koji su označeni kao „plaćeni“. Ukoliko je plaćen samo deo naloga, nalog se ne briše nego se ukupan iznos smanjuje za plaćen iznos.

F4 – Izmena podataka za nalog za plaćanje

F5 – Štampanje svih naloga koji dospevaju u zadatom periodu,  očekivanog priliva i sl.

vir3

F6 – Kopiranje naloga u sledeći mesec – komanda koja se koristi za generisanje periodičnih naloga.

F7 – Selekcija naloga samo za jednog dobavljača/partnera. Posle ove komanade se menja prikaz i prikazuju se broj dokumenta iu datum umesto naziva partnera. Istom komandom se prelazi na sve naloge.

F8 – Generisanje naloga za plaćanje. Na osnovu svih selektovanih naloga mogu se odštampati svi nalozi (F5), generisati nalozi kroz HSF (F6) ili generisati e-nalozi za plaćanje (F8). Nalozi se po potrebi mogu brisati (F3) ili izmeniti (F4). Komanda Sh-F5 štampa naloge bez datuma. Nalozi za matrični štampač se mogu štampati komandom Alt-F6, a nalozi bez datuma se dobijaju komandom Ctrl-F6.

Alt-F8 – Pregled foldera za generisanje e-naloga.

Ctrl-F8 – Označavanje plaćenih naloga. Svi nalozi koji imaju popunjenu kolonu ISPLAĆENO označavaju se kao plaćeni.

F9 – Pregled kartice izabranog partnera.

Ctrl-F9 – Proračun likvidnosti. https://wings.rs/planiranje-likvidnosti/

F10 – Izbor računa sa kog se vrši plaćanje. Na osnovu ovog izbora se popunjava broj računa na nalozima. F10 – Izbor računa sa kog se vrši plaćanje. Na osnovu ovog izbora se popunjava broj računa na nalozima.

Alt-P – Izbor drajvera za štampu koji će se koristiti za štampu virmana.

Alt-R – Ažuriranje i izbor templejta za uplate. U ovoj tabeli se mogu čuvati najčešće kombinacije naloga za uplatu i po potrebi se pozivati.
Lista se može ažurirati komandama F2, F3 i F4. Izborom stavke komandom
Enter stavka se kopira u naloge.

Alt-W – Kopiranje stavke u template