Korišćenjem ove opcije se za svaku klasu kupaca može definisati popust, na nivou vrste, podvrste ili samih artikala. Na primer, ako se za vrstu X definiše popust od 2 procenta, onda će pri kreiranju profaktura ili faktura biti za sve artikle koji pripadaju diskovima ponuđen rabat od 2 procenta. Ukoliko vrsta ima podvrste, kod izmene rabata za vrstu sve podvrste automatski dobijaju isti rabat, osim ako je u sistemskim opcijama ovo isključeno. Za svaku vrstu se mogu zadati dva popusta, obično se koristi prvi, a drugi se koristi ako se na dokumentu uključi opcija „specijalan popust“ (kolone POPUST i POP.2).

Slično se za svakog partnera može zadati i odloženo plaćanje po vrstama (kolona ODL). Kada se zada ovaj podatak, za artikle date vrste se daje odloženo plaćanje zadati broj dana.

NAPOMENA: da bi ova opcija imala efekta, u odgovarajućem tipu dokumenta treba uključiti opciju „generisanje rata“.

Više detalja o rabatnom sistemu možete naći ovde.

Space – Ulazak u sledeći nivo podataka (podvrste ili artikli)

Left, Esc – Izlaz u prethodni nivo.

F3 – briše popust za tekuću vrstu i sve njene podvrste.

Alt-F4 – Izmena svih popusta za određeni procenat. Može se uraditi i za sve partnere odjednom.

F5 – Štampanje svih popusta

F6 – Kopira popust na sve podvrste tekuće vrste.

Sh-F6 – Kopiranje popusta sa jedne na drugu vrstu za SVE partnere.

Ctrl-F6 – Import popusta po artiklima iz XLS datoteke. Kolona A treba da sadrži šifre, a kolona B procente popusta.

F7 – Prikazuje samo vrste na kojima je definisan popust.

F8 – Prikazuje sve vrste artikala

F10 – Vezivanje cenovnika za  klasu. Ako se za partnera veže cenovnik u profakturama i fakturama će se nuditi cene iz izabranog cenovnika. Ukoliko se za ime cenovnika unese „-„, briše se veza kupca i cenovnika.

Shift-F10 – Vezivanje dodatnog rabata za klasu. Ako partner pripada klasi, komandom F8 iz profaktura i faktura se može na tekući rabat dodati dodatni iz izabranog cenovnika (opcija „D-Dod.popust po part“).