Ova opcija služi za evidenciju ugovora sa zdravstvenim organizacijama. Za svaki ugovor se unose osnovni podaci propisano od strane RFZO.

Tabela ugovora se može pretraživati po nazivu ili broju ugovora. Koriste se sledeće komande:

F2 – Dodavanje novog ugovora.

F3 – Brisanje ugovora. Napomena: brisanje ugopvora NE briše ugovor sa portala RFZO. Za to se koristi komanda Sh-F8.

F4 – Izmena ugovora.

F8 – Slanje ugovora na portal RFZO. Pre slanja se proveravaju podaci, a pošto su oni već uneti na ugovoru, samo treba potvrditi ponuđene podatke.

Sh-F8 – Storniranje poslatog ugovora. Svi podaci su popunjeni, uključujući i ID ugovora.