Na osnovu unetih faktura, ulaznih kalkulacija i izvoda formiraju se analitičke kartice partnera – kupaca i dobavljača. Ova evidencija je odvojena od glavne knjige i formira se potpuno automatski. Namenjena je operativnom praćenju poslovanja. Svi kartice (partneri) se mogu odvojiti u više grupa: kupci, dobavljači, porezi, … Ove grupe se posebno formiraju i svaka kartica može imati jedan od nabrojanih statusa. Obično se otvaraju grupe kupci, dobavljači, ino kupci, ino dobavljači i ostalo. U grupu ostalo se obično svrstavaju svi koji se ne knjiže na standardna konta kupaca i dobavljača: porezi, doprinosi, provizije, krediti i slično. U meniju pod opcijom „Evidencija partnera“ nalaze se sve grupe zajedno. Osim ovoga, komande i rad je potpuno isti za sve tri grupe.

Svaka grupa partnera se označava određenom jednoslovnom oznakom, a može se opciono dodati konto. Partneri koji imaju blokirane račune ili imju blokiran web pristup prikazuju se crvenom bojom.

Svi partneri su poređani po abecedi. Izbor se obavlja standardnim komandama za pomeranje kursora ili brzim traženjem, unosom početka naziva. Osim toga, postoje i sledeće naredbe:

F2 – Upis novog partnera u evidenciju.

Ctrl-F2 – Upis novog objekta.

F3 – Brisanje partnera iz evidencije. Ukoliko partner ima stavke na kartici ili artikle u pridruženom magacinu, brisanje neće biti dozvoljeno.

Shift-F3 – Brisanje svih markera sa partnera.

Ctrl-F3 – Brisanje svih partnera koji nemaju promet. Pre brisanja se proverava da li je partner upotrebljen u: glavnoj knjizi, profakturama, pridruženim magacinima, menicama, nalogu za auto-servis.

F4 – Izmena podataka za partnera.

Shift-F4Izmena knjigovodstvenih podataka za partnera.

Ctrl-F4 – Razne operacije sa svim partnerima.

Alt-F4 – Zamena dela naziva partnera nekim stringom.

F5 – Štampanje adrese partnera. Format se prilagođava štampanju na koverti.

Shift-F5 – Štampanje adresara partnera.

F6 – Rad sa kontaktima. Ukoliko nije uključen tabelarni mod, ova funkcija se može dobiti i strelicom na levo.

Shift-F6 – Rad sa objektima. Ukoliko nije uključen tabelarni mod, ova funkcija se može dobiti i strelicom na desno.

Ctrl-F6 – Pregled svih partnera kod kojih se može izvršiti kompenzacija. Dobija se tabela sa svim stavkama koje imaju saldo, odakle se pritiskom na Enter može aktivirati kreiranje izjave o kompenzaciji.

F7 – Traženje po proizvoljnom stringu. Zadaje se proizvoljan string i počev od tekuće pozicije traži se partner koji u svom nazivu, adresi, telefonu, kontaktu, mailu, napomeni ili računu ima traženi string. Ako takav postoji, kursor se postavlja na njega. Ako ne postoji, kursor se zaustavlja na kraju tabele. Opciono se može uključiti traženje po objektima i po kontaktima partnera.

Shift-F7 – Traženje sledećeg partnera koji zadovoljava uslov traženja zadat komandom F7.

Ctrl-F7 – Definisanje limita partnera.

F8 – Zadavanje rabata po klasama artikala. O načinima korišćenja rabatnog sistema vidite detalje.

Shift-F8 – Zadavanje rabata na osnovu roka plaćanja. Ako se faktura daje sa odloženim rokom, uzima se odgovarajuća vrednost rabata iz tabele.

F9 – Preknjižavanje partnera. Ova opcija se koristi kada se greškom otvore dve kartice za istog partnera. Tada se kursor pomeri na jednu od kartica, aktivira taster F9, zatim se pojavi prozor kao na slici i pritiska se Enter na praznom polju i tu se onda nađe druga kartica (drugi partner) i potvrdi Enter-om.

Zatim se vrši preknjižavanje. Ovo može potrajati, u zavisnosti od obima dokumentacije. Posle toga će svaka pojava partnera pod drugim nazivom biti izmenjena u pravi naziv.

Shift-F9 – Preknjižavanje žiro računa u tekuće račune. Kopiraju se svi neprazni računi, a ako je već upisan neki tekući račun, novi se samo dodaje na postojeći spisak.

Alt-F9 – Preknjižavanje sa jednog na drugi status partnera. Na primer, ako je knjiženo da kartici „K“, ova operacija preknjižava na „D“.

Ctrl-F9 – Preknjižavanje statusa svih označenih partnera.

F10 – Izveštaji o prometu sa partnerom po artiklima, po vrstama artikala i po mesecima.

Sh-F10 – Razne komande po partnerima.

Tab – Selektovanje partnera. Istom komandom se skida oznaka sa partnera.

Shift-Tab – Suspendovanje partnera. Istom komandom se ukida suspenzija.

Ctrl-Tab – Selekcija partnera koji imaju promet veći od određenog iznosa.

EnterKartica partnera, kompletan istorijat poslovanja sa određenim partnerom.

Right – Ako su uključeni objekti po partnerima, ova komanda automatski ulazi u listu objekata.

Alt-J – Dodeljivanje prodajnog regiona tekućem partneru.

Alt-Z – Da li se vrši automatsko zatvaranje kartice odgovarajućeg partnera. Ako se isključi zatvaranje, ne ispisuje se dug prilikom izrade profaktura i faktura.

Ctrl-F1 – ID broj

Alt-F1 – Dnevnik izmena

Alt-A – Pregled menica

Alt-B – Eksport podataka o partnerima

Alt-G – Učitavanje podataka o partneru sa sajta NBS. Na osnovu delimično unetih poznatih podataka (deo naziva, PIB, adresa, …) dobijaju se podaci o firmi, lista svih aktivnih računa i status računa (aktivan, blokiran…). Podaci se mogu iskopirati u tekući spisak partnera (Enter).

Alt-E – Rad sa e-dokumentima vezanim za partnera.

Alt-F – Pregled izdatih profaktura.

Alt-H – Izmena prozora za preview.

Alt-P – Štampanje svih podataka o jednom partneru.

Alt-I – Provera tekućih računa za partnera sa sajta NBS. Na osnovu PIB-a partnera proveravaju se podaci o trenutnom statusu svih računa za tekućeg partnera.

Alt-L – Slanje SMS, eksport i sl.

Alt-M – Dodeljivanje komercijaliste partneru.

Alt-O – Dnevnik kontakta sa partnerom. U dnevnik se mogu upisivati kontakti sa poslovnim partnerima.

Alt-T – Učitavanje tekućih računa za partnera sa sajta NBS.

Alt-U – Učitavanje podataka o tekućem partneru sa Interneta. Učitavaju se tekući računi, i oznaka za App.

Alt-W – Upis partnera u clipboard

Alt-R – Učitavanje iz clipboarda. Ukoliko postoji partner, prepisuju se njegovi podaci.

! – Označavanje kupca (blokiran, na primer). Ova oznaka se može ručNo menjati, ali je učitavanje računa automatski menja – ako je neki od računa blokiran, uključuje se, a ako nema blokiranih računa, isključuje se.