Za svakog partnera se automatski otvaraju i vode analitičke kartice sa obavljenim transakcijama. Partner može imati više kartica, na primer, ako partner ima status „KD“ (kupac i dobavljač, otvaraju se dve kartice – jedna za kupca, druga za dobavljača. Svaka otvorena kartica ima dve vrste stavki: obične i avansne. U suštini, radi se o dve posebne kartice koje se mogu odvojeno štampati, ali se stavke vide zajedno.

Stavke koje su označene simbolom „*“ su „otvorene“ – nema kontrastavke koja bi zatvorila drugu stranu. Da bi se stavke zatvorile, potrebno je da se na suprotnoj strani pojavi odgovarajući iznos. Na primer, ako je kupac zadužen sa 100 dinara, i pojavi se uplata od 120 dinara, zaduženje će biti zatvoreno, dok će 20 dinara od uplate ostati otvoreno. Ukoliko je uključena odgovarajuća opcija, u dnu ekrana će se prikazivati ukupan saldo, kao i saldo otvorenih stavki. Stavke koje su otvorene, a dospele su za naplatu, označavaju se crvenom bojom.

Stavke označene sa „a“ su stavke avansne kartice. Stavke označene sa „P“ predstavljaju početno stanje.

Kolone označene sa DOKUMENT, NAPOMENA, DIMENZIJE (npr. SEKtor i PROjekat) mogu se direktno menjati u tabeli. Pri tome treba imati u vidu da se preko dokumenta vrši zatvaranje stavki, pa treba biti oprezan kod zadavanja broja dokumenta.

U dnu kartice, posle svih stavki, prikazuje se odvojeno saldo. Na primer, kupcu je fakturisano 15.000 din, platio je 1.000 din, pa je saldo (duguje – potražuje) jednak 14.000. Od tog iznosa, dospelo je za naplatu 2.000 din.

Ukoliko kartica ima avansne stavke, prikazuju se dva dodatna reda:

Ovde se vidi da kupac duguje 3.000 din, ali je 1.000 dinara na avansu koji još nije zatvoren. Zato se u redu DOSPELO prikazuje 4.000 din dospeo dug, a na avansnoj kartici postoji uplata od 1.000 dinara koja nije zatvorena. Sledeći redovi prikazuju saldo kartice bez avansa (k) i saldo avansne kartice (a).

Devizne kartice imaju osim dinarskih posebnu grupu podataka u levom delu prozora. Tu se prikazuju identični podaci, ali iskazani u devizama:

Mogu se koristiti sledeće komande:

Ctrl-F1 – ID broj objekta i knjiženje u GK.

F2Upis stavke u karticu. Bez obzira što se upis stavki u karticu obično obavlja automatski, ponekad je neophodno izvršiti i ručno upis neke stavke. Na primer, vrši se neka korekcija stanja ili se vodi neka nezvanična evidencija.

F3 – Brisanje stavke. Može se izbrisati samo ručno uneta stavka.

F4Izmena stavke. Može se menjati samo ručno uneta stavka.

F5 – Štampanje kartice partnera u određenom vremenskom intervalu.

F7 – Traženje podatka u kartici na osnovu broja dokumenta ili napomene. Moguće je zadati i samo deo dokumenta. Nastavak traženja se dobija komandom Shift-F7.

F8 – Zatvaranje otvorenih stavki. Sve otvorene stavke koje je moguće zatvoriti se zatvaraju. O zatvaranju kartica pogledajte u posebnom tekstu.

Shift-F8 – Resetovanje zatvorenih stavki. Sve stavke na kartici se proglašavaju otvorenim, a onda se redom zatvaraju.

F9 – Pregled artikala na dokumentu. Ako se stavka kartice odnosi na izlaznu fakturu ili ulaznu kalkulaciju, ova komanda daje spisak artikala koje su na pomenutom dokumentu. Umesto tastera F9, može se koristiti i Enter.

F10 – Štampanje raznih izveštaja zasnovanih na kartici partnera.

Space – Ova komanda označava sve stavke koje su povezane sa tekućom stavkom. Više detalja.

Alt-E Slanje e-IOS-a.

Alt-P – Izmena indikatora početnog stanja.

Alt-O – Otvaranje zatvorenih stavki. Ova opcija omogućuje da se poništi veza koju imaju uplate i zaduženja i da se ponovo kreira željena veza.

Alt-F – Štampanje izlazne fakture.

Alt-Y – Izbor poslovne godine.

Vezani tekstovi:

Vođenje deviznih kartica partnera

Naknadni prenos početnog stanja partnera